RGN.X.6151.3.2020                                                                                 

Barlinek, 06.08.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018r., poz. 2033 ze zm.) Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych w obwodach 253, 264 i 266 Koła Łowieckiego „Szarak” Barlinek, zawartą w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

 Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

− na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku – www.bip.barlinek.pl.

− na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, II piętro.

 

 

 

Barlinek  03.08.2020 r.

 

Plan polowań zbiorowych KŁ Szarak Barlinek

w sezonie łowieckim 2020/2021

na kaczki

 

 

L.P

Data

Polowania

Gatunek

zwierzyny

Numery

obwodów

Prowadzący

polowanie

Transport

Uwagi

1.

15.08.2020

sobota

kaczki

 253,264,266

 Z. Brożek

 Koła

 

 

2.

23.08.220 niedziela

kaczki

 

253,264

 

Z. Brożek

 Własny

 

3.

29.08.2020

sobota

kaczki

 

253,264,266

 

Z. Brożek

 Własny

 

4.

05.09.2020

sobota

kaczki

 

253,264,266

 

Z. Brożek

 Własny

 

 

Polowania będą się odbywały w godzinach 8:00- 16:00

 

 

                                                                                                          ŁOWCZY

                                                                                               KŁ SZARAK Barlinek

                                                                                                 Ryszard Niedźwiedź